Klimat­kompensation

På våra resor inkluderar vi klimatkompensation för flygresan, till och från resmålet. Hela koldioxidutsläppet som flygresan genererar, klimatkompenseras för. Detta görs genom stöd till tre olika projekt som utvecklats av South Pole, världens största utvecklare av klimatprojekt.
Läs mer om projekten nedan.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. Det är främst företag och organisationer som väljer att klimatkompensera hela eller delar av sin klimatpåverkan, men privatpersoner kan också klimatkompensera sin klimatpåverkan från t.ex. flygresor.

Klimatkompensation innebär att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras för genom att man bidrar till utsläppsminskningar någon annanstans. Det finns flera viktiga kriterier som klimatkompensation ska uppfylla, t.ex. att utsläppsminskningarna ska vara additionella, d.v.s. att de inte hade skett utan tillskottet från klimatkompensationen, samt att utsläppsminskningarna ska vara verifierade av en tredje part, t.ex. Gold Standard. Klimatkompensation kan ses som ett viktigt verktyg i den globala klimatomställningen genom att stödja utvecklingsländer i utveckling av klimatfrämjande projekt inom t.ex. energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Det är viktigt att poängtera att klimatkompensation inte är ett alternativ utan ett komplement till egna åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan.

Klimatkompensation enligt Gold Standard

Gold Standard är en global ideell stiftelse som grundades av bland andra WWF i syfte att skapa en certifieringsstandard som uppfyller strikta kriterier när det gäller klimatnytta men också med avseende på andra sociala och miljömässiga aspekter. För att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling bör klimatfrämjande åtgärder också bidra till andra mål såsom ren energi, rent vatten, god hälsa och ökat välstånd.

Mot bakgrund av detta har den nya standarden Gold Standard for the Global Goals utformats. Idén är att påskynda omställningen i enlighet med såväl Parisavtalet som hållbarhetsmålen och att fler projekt kan kvantifiera, certifiera och maximera sin påverkan. För mer information läs mer på deras hemsida www.goldstandard.org.

Om South Pole

South Pole är ett ledande bolag inom klimat- och hållbarhetstjänster och har världens största portfölj av klimatkompensationsprojekt. South Pole erbjuder tjänster inom projektutveckling av klimatprojekt i utvecklingsländer, klimat- miljö- och hållbarhetsrapportering, beräkningar av investeringars klimatpåverkan, elcertifikat för förnybar energi, samt åtgärdsprogram för att öka engagemang hos de anställda.  Läs mer om South Pole på deras hemsida www.southpole.com och följ dem på Twitter @southpoleglobal.

Klimatprojekt vi stödjer

Mamize Nature Reserve Cookstove Project i Kina

Dålig inomhusluft är en av de största orsakerna till för tidig död i utvecklingsländer. Orsaken till den dåliga luften är oftast ineffektiva, traditionella vedspisar. De avger inte bara rök som är farlig för människors hälsa, utan kräver också stora mängder ved. I denna region används oftast ved som tas från skogar där den utrotningshotade pandan lever. I detta projekt i Sichuan i sydvästra Kina, ersätter man de traditionella vedspisarna med nya, mer energieffektiva spisar. Dessa spisar kan spara upp till 50–60 % av mängden ved som behövs för den dagliga matlagningen. Genom att tillhandahålla ett mer hälsosamt och effektivt sätt att laga mat, förbättrar man hälsan och ökar den förväntade livslängden hos invånarna i området. Man minskar också trädskövlingen i pandahabitaten samtidigt som tiden som används till att leta ved minskar med 40–50 %.

Projektet är certifierat enligt Gold Standard och i samarbete med WWF. Läs mer om projektet här.

Bac Lieu Wind Farm i Vietnam

Vietnams behov av elektricitet har ökat stort de senaste två årtiondena, främst tack vare landets starka ekonomiska utveckling. Som följd leder det till fler och längre elavbrott som får negativ påverkan på ekonomin och invånarna. Bac Lieu vindkraftspark ligger i södra Vietnam vid Mekongdeltat och är det första storskaliga vindkraftsprojektet i Vietnam. Med en installerad kapacitet på 99,2 MW, genererar vindkraftsparken ca 320 000 MWh ren el och sparar därmed 143 761 ton i koldioxidutsläpp, årligen. Driften av vindkraftsparken har skapat 111 fasta jobb och stödjer lokalbefolkningen genom bidrag till olika aktiviteter. Projektägaren har också planterat 24 800 träd för att främja den biologiska mångfalden i området.

Projektet är ett FN-registrerat s.k. CDM-projekt och är därutöver certifierat enligt Gold Standard for the Global Goals. Läs mer om projektet här.

Kariba Redd+ Forest Protection i Zimbabwe

REDD+ står för Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation vilket innefattar minskad avskogning och degradering av skog, bevarande av skog samt bevarande och ökad lagring av kol i skogar. Kariba REDD+ projektet innebär att man bevarar ca 785 000 hektar skog och djurliv. Området ligger vid den södra stranden av sjön Kariba, nära gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Projektet knyter samman fyra olika nationalparker och åtta safarireservat vilket ger skydd till flera utrotningshotade arter som elefant, lejon och flodhäst. Detta projekt är samhällsförankrat och administreras av fyra olika landsbygdsdistrikt. De arbetar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i distrikten genom att bland annat bygga nya, bättre vägar och utveckla hälsomottagningar samt säkerställa att fler får tillgång till rent vatten.

Projektet är certifierat av VCS, CCBA. Läs mer om projektet här.

Detta har vi kompenserat

2019:

Kvartal 1 – Öppna PDF här

Kvartal 2 – Öppna PDF här

Kvartal 3 – Öppna PDF här

Kvartal 4 – Öppna PDF här

2020:

Kvartal 1 – Öppna PDF här